REGULAMIN

Prace w imieniu Aleksandry Szewczuk oraz Miasta Gdynia udostępnione są do pobrania bezpłatnie.

Odbiorca może pobrać je wielokrotnie.

Prace do druku przygotowane są w rozdzielczości: 250 dpi

Prace dla tła biurka komputera, tabletu, telefonu  przygotowane są w rozdzielczości: 96 dpi,

Maksymalny rozmiar prac do wydruku wynosi: 50×60 cm

Prace można używać bezterminowo tylko do użytku prywatnego.

Wszelkie rozpowszechnianie prac jest dozwolone, wskazane jest jednak poinformowanie skąd prace pochodzą, w ramach jakiego programu oraz kto jest ich autorem.

Zabronione jest odpłatne rozpowszechnianie prac w formie pliku do druku, w formie wydruku  na następujących polach eksploatacji: 

1. w zakresie rozpowszechniania: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie lub reemitowanie, w szczególności telewizyjne (bezprzewodowe – naziemne lub satelitarne, przewodowe), a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie wszystkimi technikami egzemplarzy, w tym techniką drukarską, fotograficzną, rzeźbiarską, odlewniczą, holograficzną, reprograficzną, zapisu analogowego lub cyfrowego, w tym magnetycznego, optycznego, magnetooptycznego, a także zapisu w pamięciach typu flash oraz podobnych i wprowadzanie do pamięci komputerów; 

3. w zakresie obrotu egzemplarzami i oryginałem: wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem.